Vigtig information

Forretningsbetingelser
Kundeoplysninger
Persondatapolitik

FORRETNINGSBETINGELSER

1 ANVENDELSESOMRÅDE
1.1
Alhambra Advokater ("Alhambra Advokater") anvender disse forretningsbetingelser i forbindelse med alle sager, som Alhambra Advokater varetager for kunder, medmindre andet er aftalt.

2 OPLYSNINGER OM ALHAMBRA ADVOKATER
2.1
Alhambra Advokaters generelle kontaktoplysninger er følgende:
Alhambra Advokater
Alhambravej 3
1826 Frederiksberg C
Telefon +45 33260111
Fax +45 70262345
E-mail pc@AlhambraAdvokater.dk
www.AlhambraAdvokater.dk
CVR-nr. 77090614
2.2
Navn og kontaktoplysninger på de partnere og medarbejdere hos Alhambra Advokater, som normalt betjener kunden, vil fremgå af et aftalebrev eller af korrespondance med Alhambra Advokater.
2.3
Alle Alhambra Advokaters advokater og cand.merc.(jur.)'er har speciale inden for Alhambra Advokaters kompetenceområder. Alhambra Advokaters advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.
2.4
Alhambra Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. De af Alhambra Advokaters partnere og medarbejdere, som ikke er beskikket som advokater, er tillige dækket af Alhambra Advokaters ansvarsforsikring. Alhambra Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI, Indiakaj 6, 2100 København Ø
2.5
Vi oplyser kunden om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af kunden, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi kunden om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for kunden.
2.6
Eventuelle tvister om Alhambra Advokaters rådgivning løses efter de bestemmelser, som er anført i pkt. 19.1.
2.7
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og Alhambra Advokaters interne bestemmelser undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag. Når Alhambra Advokater efter aftale med kunden samarbejder med andre om ydelse af bistand til kunden, oplyser vi på kundens anmodning om de foranstaltninger, som Alhambra Advokater har truffet for at undgå eventuelle interesse- eller loyalitetskonflikter som følge heraf.
2.8
Alhambra Advokaters advokater er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de Advokatetiske Regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

3 FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF PENGE
3.1
Alhambra Advokater er som advokatfirma undergivet reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har pligt til at indhente og opbevare oplysninger om kunders identitet og ejer- og kontrolstrukturer i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

4 OPGAVER
4.1
Vi udarbejder sædvanligvis et aftalebrev i forbindelse med opstart af et kundeforhold. Aftalebrevet fastsætter de opgaver, som vi forventer at skulle udføre, og angiver den partner, der er ansvarlig for kundeforholdet, samt de medarbejdere, herunder specialister, der normalt vil være tilknyttet kunden. Aftalebrevet kan desuden indeholde en honoraraftale.

5 HONORAR
5.1
Medmindre vi har indgået en særskilt skriftlig honoraraftale, beregner vi vores honorar på baggrund af et skøn blandt andet under hensyn til sagens betydning og værdi for kunden, sagens udfald, arten og omfanget af det udførte arbejde og ansvaret forbundet med sagen.
5.2
Vi giver kunden en nærmere orientering om den måde, som honoraret vil blive beregnet på, eller et overslag over det forventede honorar. Vi orienterer kunden i så god tid som muligt, hvis vi har givet et overslag, og det samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. I forbrugerforhold orienterer vi altid kunden skriftligt.

6 FAKTURERING
6.1
Vi fakturerer vores honorar månedligt eller efter afslutningen af den enkelte sag. Vores betalingsbetingelser er netto 8 dage, og vi tillægger moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi 2% pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfald. I forbrugerforhold beregnes renten dog fra det tidspunkt og med den rentesats, som følger af rentelovens bestemmelser.

7 DEPONERING
7.1
Vi kan anmode om deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Vi vil normalt anmode om deponering fra kunder, som ikke har et fast eller længerevarende kundeforhold hos os.

8 UDGIFTER
8.1
Ud over honoraret betaler kunden de udgifter, som vi afholder i forbindelse med vores arbejde, fx afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Sådanne udgifter vil altid være specificeret. Vi oplyser kunden om de forventede udgifter, herunder afgifter til offentlige myndigheder og udgifter til transport mv., og vi forbeholder os ret til at anmode om forudbetaling af de beløb, som vi skal anvende til afholdelse af sådanne udgifter.

9 BETALING
9.1
Betalinger til Alhambra Advokater skal foretages i overensstemmelse med de betalingsoplysninger, som er anført på vores fakturaer.

10 KLIENTMIDLER
10.1
Vi forvalter alle de midler, som vores kunder betror os, efter lovgivningens og Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten). Alle midler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser. Alhambra Advokater har klientkonti i følgende banker:
• A/S Skjern Bank
10.2
Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Eventuelle negative indlånsrenter vil tilsvarende blive pålagt kunden og modregnet i indeståender på klientkonti.
10.3
Vi gør opmærksom på, at indeståender på klientkonto er omfattet af samme regler om dækning af indskud som indeståender på private konti, i tilfælde af at et pengeinstitut bliver nødlidende. Hvis et pengeinstitut tages under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne således miste eventuelle indeståender, der overstiger et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder.

11 TAVSHEDSPLIGT
11.1
I henhold til de Advokatetiske Regler er vi underlagt tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som vi får kendskab til som led i vores rådgivning.

12 MARKEDSMISBRUG
12.1
Vi er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer, og vores medarbejdere er underlagt interne regler til forebyggelse af markedsmisbrug.

13 IMMATERIELLE RETTIGHEDER
13.1
Vores kunder har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, i det omfang den konkrete sag forudsætter dette, men vi bevarer ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til materialet. Vores materiale må udelukkende anvendes af kunder i forbindelse med den konkrete sag og må ikke stilles til rådighed for andre uden vores forudgående skriftlige samtykke.

14 VARIGHED
14.1
Vi varetager de sager, som vi har påtaget os, indtil de er afsluttede. Vores bistand kan dog ophøre, inden en sag er afsluttet, hvis kunden anmoder herom eller tilbagekalder sin instruks, eller hvis advokatetiske forhold gør det betænkeligt at fortsætte vores bistand. Det samme gælder, hvis kunden i væsentlig grad overskrider fristen for betaling af vores honorar, eller der er anledning til tvivl om kundens betalingsevne, og der ikke stilles fornøden sikkerhed for honorarets betaling, eller hvis vi i øvrigt vurderer, at kundens interesser er bedst tjent ved, at vores bistand ophører.

15 ARKIVERING
15.1
Vi opbevarer som hovedregel alle sagens akter, herunder elektroniske data, i 5 år fra sagens afslutning, medmindre sagens karakter begrunder en kortere eller længere opbevaringsperiode, eller lovgivningen stiller krav om en længere opbevaringsperiode. Vi udleverer de originale dokumenter, senest når sagen afsluttes, medmindre andet er aftalt med kunden.

16 MARKEDSFØRING
16.1
Medmindre andet er aftalt, kan vi i vores markedsføring henvise til, at Alhambra Advokater har rådgivet kunden i forbindelse med sagen, når sagen er afsluttet og offentlig kendt.

17 ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
17.1
Alhambra Advokater er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som vores rådgivning påfører kunden. Ansvaret er dog begrænset til DKK 25.000.000 pr. sag uanset årsag. En kunde kan højst modtage DKK 100.000.000 for samlede krav mod Alhambra Advokater rejst eller forhøjet inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår.
17.2
En kunde er alene berettiget til at rejse et eventuelt erstatningskrav mod Alhambra Advokater for Alhambra Advokaters rådgivning i forbindelse med sagen og ikke mod individuelle partnere eller medarbejdere hos Alhambra Advokater.
17.3
Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, tab af data, tabt avance, tabt indtjeningspotentiale eller tab af goodwill, image eller andre former for indirekte tab eller følgeskader.
17.4
Alhambra Advokater rådgiver alene om dansk ret. Enhver udtalelse eller oplysning fra Alhambra Advokater om forhold vedrørende andre retsområder end dansk ret er udelukkende af informativ karakter og gives uden ansvar for Alhambra Advokater. Hvis sagen involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at vores kunder engagerer udenlandske advokater. Alhambra Advokater påtager sig intet ansvar for eventuel rådgivning fra udenlandske advokater, uanset om sådanne advokater måtte være engageret med Alhambra Advokaters bistand.

18 KLAGER
18.1
Hvis en kunde finder, at vores arbejde ikke har været tilfredsstillende, opfordrer vi kunden til at forelægge sagen for den partner, der er ansvarlig for sagen, for at finde en løsning. I tilfælde af utilfredshed med Alhambra Advokaters rådgivning kan kunden til enhver tid tillige kontakte Alhambra Advokaters direktør.
18.2
I tilfælde af en tvist om honorar opkrævet af Alhambra Advokater og/eller utilfredshed med en af Alhambra Advokaters advokaters adfærd, kan kunden klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.

19 TVISTER
19.1
Enhver tvist mellem en kunde og Alhambra Advokater om Alhambra Advokaters rådgivning eller disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som aftalt værneting i 1. instans. Alhambra Advokater kan dog forlange, at eventuelle tvister afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler.

20 PERSONDATAPOLITIK
20.1
Vi behandler en række personoplysninger om vores kunder for at besvare henvendelser og eventuelt levere vores ydelser. Vores persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, herunder hvor længe vi opbevarer personoplysninger, hvilke rettigheder den registrerede har, når vi behandler dennes personoplysninger, og hvem den registrerede kan kontakte med spørgsmål. Vores persondatapolitik er tilgængelig på denne side.


KUNDEOPLYSNINGER

De Advokatetiske Regler

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (de Advokatetiske Regler), som udtrykker den danske advokatstands opfattelse af de krav, som må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed. De Advokatetiske Regler indeholder i pkt. 13 en pligt til at oplyse kunder om nedenstående forhold:
Alhambra Advokater
Alhambravej 3
1826 Frederiksberg C, København
Telefon +45 33260111
Fax +45 70262345
Email pc@AlhambraAdvokater.dk
www.AlhambraAdvokater.dk
CVR-nr. 77090614

Alhambra Advokaters advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Alhambra Advokater har tillige undertiden ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret hos Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark på baggrund af deres udenlandske titel.

Alhambra Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. De af Alhambra Advokaters partnere og medarbejdere, som ikke er beskikket som advokater, er tillige dækket af Alhambra Advokaters ansvarsforsikring. Alhambra Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Vi oplyser kunden om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af kunden, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi kunden om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for kunden.

Eventuelle tvister om Alhambra Advokaters rådgivning afgøres efter Alhambra Advokaters forretningsbetingelser eller det aftalebrev, som måtte være indgået med kunden.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og Alhambra Advokaters interne bestemmelser undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag. Når Alhambra Advokater efter aftale med kunden samarbejder med andre om ydelse af bistand til kunden, oplyser vi på kundens anmodning om de foranstaltninger, som Alhambra Advokater har truffet for at undgå eventuelle interesse- eller loyalitetskonflikter som følge heraf.

Alhambra Advokaters advokater er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de Advokatetiske Regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


PERSONDATAPOLITIK

1 DATAANSVARLIG MV.
Når du benytter Alhambra Advokater Advokatpartnerselskabs ("Alhambra Advokaters") hjemmeside eller i øvrigt kontakter os, behandler Alhambra Advokater som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig. I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Denne persondatapolitik gælder for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af www.AlhambraAdvokater.dk og, når du i øvrigt kontakter os, og når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand.
Du er altid velkommen til at kontakte os på pc@AlhambraAdvokater.dk, hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger. Se også pkt. 7, hvor vi beskriver dine rettigheder, og pkt. 9, hvor du finder vores øvrige kontaktoplysninger.

2 DATABEHANDLER
I visse tilfælde fungerer Alhambra Advokater som databehandler på vegne af vores klienter. Dette er fx tilfældet, hvis Alhambra Advokater stiller et virtuelt datarum til rådighed for vores klienter. Når Alhambra Advokater fungerer som databehandler, handler vi udelukkende efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til den databehandleraftale, der fastsætter vilkårene for behandlingsaktiviteterne. Denne persondatapolitik finder ikke anvendelse for de behandlingsaktiviteter, som Alhambra Advokater udfører som databehandler.

3 FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med leveringen af vores rådgivning og tjenesteydelser til dig, behandler vi oplysninger til følgende formål:
Juridisk rådgivning
Hvis du kontakter os, fx via e-mail, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver eller dine kolleger. Disse oplysninger kan fx være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Vi behandler disse oplysninger blandt andet for at kunne behandle og besvare din henvendelse og for at kunne rådgive dig eller den virksomhed, som du er ansat i. Hvis vores rådgivning retter sig mod dig som fysisk person, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Hvis vi ikke har indgået en aftale om juridisk rådgivning direkte med dig, fx hvis du er ansat i eller på anden måde repræsenterer en virksomhed, som vi leverer juridisk rådgivning til, og vi i den forbindelse behandler dine personoplysninger, er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er i så fald, at det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger, for at vi kan overholde vores aftale med den virksomhed, som du repræsenterer.
I konkrete tilfælde kan der være sager, hvor vi behandler følsomme oplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 5, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
Som advokatvirksomhed er vi i henhold til hvidvaskloven pålagt at overholde en række forpligtelser i forbindelse med vores levering af juridisk rådgivning. I den forbindelse kan vi være pålagt at behandle en række personoplysninger om dig, herunder oplysninger om dit navn, CPR-nummer, pasnummer mv. De personoplysninger, som vi behandler for at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, behandles alene med dette formål. Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. hvidvaskloven.
Nyhedsbreve
Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktoplysninger, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve til dig. I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os, så vi kan individualisere de nyheder, som vi sender til dig.
Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Det gør du fx ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 9.
Vores hjemmeside
Vores hjemmeside anvender IKKE cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og tjenester.

4 VIDEREGIVELSE OG OVERLADELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger, som er omfattet af denne persondatapolitik, til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Modtagerne kan fx være politiet, SKAT, offentlige myndigheder, andre advokatvirksomheder (herunder i udlandet), eksterne samarbejdspartnere, modparten i en sag, danske eller udenlandske domstole eller voldgiftsretter. Vores hjemmel til denne videregivelse er i så fald databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Det er fx tilfældet, når vi lader en ekstern leverandør "hoste" vores data. Vores databehandlere behandler udelukkende dine personoplysninger i henhold til vores instruks, og vi indgår altid databehandleraftaler med vores databehandlere. Hvis vi skal indsætte klientmidler på en klientkonto, er vi forpligtede til at videregive klientens identitetsoplysninger, så det kontoførende pengeinstitut kan opfylde de pligter, som de er underlagt i henhold til hvidvaskloven. Vores hjemmel til denne videregivelse er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. hvidvaskloven.

5 OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Dette sker, hvis vi gør brug af databehandlere og/eller underdatabehandlere, der befinder sig uden for EU og EØS. Dette kan også være tilfældet, hvis eventuelle modparter, rådgivere eller myndigheder, der er repræsenteret i en sag, befinder sig uden for EU og EØS.
Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1, litra e og f, og artikel 14, stk. 1, litra e og f, skal vi oplyse, at Alhambra Advokater pr. 25. maj 2018 har følgende kategorier af modtagere i tredjelande:
Databehandlere (angivet ved nummer) og underdatabehandler (angivet ved bogstav) i tredjelande (landet er angivet i parentes):
1. Enalyzer
a. Microsoft Azure (USA)
b. Zapier (USA)
c. Airtable (USA)
2. Campaign Monitor
a. Amazon Web Services Inc. (USA)
b. E-Hawk LLC (USA)
c. Mixpanel, Inc. (USA)
d. Slack Technologies, Inc. (USA)
e. Google, Inc. (USA)
f. Segment.io Inc. (USA)
g. Optimizely, Inc. (USA)
h. PayPal, Inc. (USA)
i. Salesforce.com, Inc. (USA)
j. Marketo, Inc. (USA)
k. MaxMind, Inc. (USA)
l. Equinix, Inc. (USA)
m. Sift Science, Inc. (USA)
3. Kilgray Ltd. (Ungarn)
a. APH Inc.d(b/a Condero (USA)
4. Re-Index
a. Mailgun Technologies Inc. (USA)
5. Penneo
a. Amazon Web Services (USA)
Hvis databehandleren er optaget under EU-US Privacy Shield, udgør dette vores overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 3 og stk. 9. Hvis det ikke er tilfældet, indgår vi EU-standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, inden vi overfører personoplysninger, for at sikre det påkrævede beskyttelsesniveau for de overførte personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, herunder en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger mv., kan du anmode herom ved at udøve dine rettigheder som angivet nedenfor (se pkt. 7 "Dine rettigheder").

6 OPBEVARING OG SLETNING
Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem dig eller den virksomhed, som du er ansat i, og os. Derefter opbevarer vi personoplysningerne i op til 10 år, afhængigt af de konkrete oplysninger, for at varetage vores forpligtelser i henhold til de advokatetiske regler og forældelsesloven.
Hvis din henvendelse ikke vedrører et kundeforhold, opbevarer vi personoplysningerne, i op til 5 år fra din henvendelse er afsluttet. Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven og bogføringsloven, opbevarer vi i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter vi sletter dem.

7 DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til indsigt
Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vi normalt skal slette oplysningerne.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.
Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
For alle sådanne henvendelser kan du blot kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 9.

8 SÆRLIGE FORHOLD SOM ADVOKATVIRKSOMHED
I visse tilfælde gælder dine rettigheder som registreret i henhold til databeskyttelseslovgivningen ikke for Alhambra Advokaters behandling af dine personoplysninger.
Alhambra Advokater er i henhold til retsplejeloven og de advokatetiske regler underlagt tavshedspligt, og vi kan dermed undlade at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi vurderer, at oplysningerne er af fortrolig karakter.
Alhambra Advokater kan endvidere undlade at iagttage vores oplysningspligt over for dig, hvis du allerede er bekendt med de oplysninger, som vi ellers er forpligtede til at give dig, eller hvis det viser sig umuligt, vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller vil hindre opfyldelsen af formålene med vores behandling at give dig oplysningerne.
Derudover kan Alhambra Advokater fx undlade at iagttage vores oplysningspligt over for dig eller undlade at give dig indsigt i dine oplysninger, hvis vi fx vurderer, at hensynet til afgørende private interesser overstiger hensynet til din interesse i at modtage oplysningerne.

9 KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på:
Alhambra Advokater
CVR-nr.: 77090614
Alhambravej 3
1826 Frederiksberg C, København
E-mail: Compliance@AlhambraAdvokater.dk
Telefon: +45 33260111
Ønsker du at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

________________________________________

OM ALHAMBRA ADVOKATER

Alhambra Advokater er blandt de sjoveste advokatfirmaer i Danmark. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, samt private selskaber og deres ejere.
Kontakt
Telefon: +45 33260111
Fax: +45 70262345
E-mail: pc@AlhambraAdvokater.dk
CVR-nr. 77090614